REGULAMIN KONKURSU „Gotuj z Mikołajem Reyem”

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs ma na celu promocję sklepu internetowego Zdrowy Tydzień:
  www.zdrowytydzien.pl
 2. Organizatorem Konkursu jest MCE Rafał Leśniak, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój (dalej:
  ,,Organizator”).
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.05.2021 i trwa do 13.05.2021 do godz. 12:00.
 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie
  Facebook Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej:
  „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
  a) „Witryna”, „Strona Internetowa” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem
  www.zdrowytydzien.pl
  b) „Post Konkursowy” – post dostępny na profilu Facebook Organizatora
  c) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,
  d) “Film konkursowy” – film przesłany do organizatora konkursu
 7. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać
  się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją
  Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa
  się z 2 przedstawicieli Organizatora.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału
  w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora
  o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:
  sklep@zdrowytydzien.pl
  § 2
  Uczestnik
 10. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która poza innymi warunkami
  wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
  a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu
  przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
  konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
  o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych,
  ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;
  2
  c) wyraziła zgodę na udostępnienie jej wizerunku na kanale Zdrowy Tydzień na stronie Youtube
  d) zaakceptowała Regulamin,
  e) wykonała wszystkie zadania konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.
 11. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Facebooka
  § 3
  Zasady Konkursu
 12. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 05.05 br. do 13.05. br. do 12:00:
  a) zapoznanie się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie www.zdrowytydzien.pl
  b) polubienie lub wcześniejsze polubienie strony Sklepu Zdrowy Tydzień na Facebooku
  c) przesłanie filmiku konkursowego o długości do 3 minut, przedstawiającego osobę biorącą udział
  w konkursie, opowiadającą o przepisie kulinarnym, który chciałaby/by zaprezentować podczas
  wspólnego gotowania z Mikołajem Reyem. Do przepisu należy użyć minimum 3 składników ze sklepu
  Zdrowy Tydzień.
  d) po wyłonieniu zwycięzcy, w dniu 20 maja zostanie nagrany film z udziałem nagrodzonej osoby, która
  wspólnie z Mikołajem Reyem wykona swój przepis. Film zostanie włączony do kanału Zdrowy Tydzień
  na Youtube oraz promowany na stronie www.zdrowytydzien.pl oraz innych portalach promujących
  sklep np. Facebook, Instagram
  e) każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 13. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na:
  a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do udostepnienia swojego wizerunku,
  w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
  b) publikację przez Organizatora na koncie profilowym Facebook Zdrowego Tygodnia imienia
  i nazwiska Zwycięzcy
  § 4
  Rozwiązanie Konkursu
 14. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu (dalej: ,,Zwycięzców”) nastąpi 13.05.2021 o godzinie 16:00 .
 15. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa powołana
  w tym celu przez Organizatora, składająca się z 2 pracowników Organizatora.
  Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
  c) rozpatrywanie reklamacji uczestników.
 16. Komisja dokona wyboru 1 zwycięzcy.
 17. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja dokona fachowej oceny zaproponowanego przepisu
 18. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości
  przez stronę Facebook.
  3
 19. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie udostępnione dnia 13.05.2021 na profilu Facebook Zdrowego
  Tygodnia
  § 5
  Nagrody
 20. Nagrodą w Konkursie jest nagranie wspólnego odcinka z kucharzem Mikołajem Reyem,
  udostępnionego na kanałach wymienionych powyżej
 21. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 22. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody
  na osoby trzecie.
 23. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi poprzez
  email swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu/ pocztę email w celu omówienia szczegółów realizacji
  nagrania
 24. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli
  przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.
  § 6
  Postanowienia końcowe
 25. Administratorem danych osobowych jest Rafał Leśniak, prowadzący sklep internetowy Zdrowy
  Tydzień w ramach działalności MCE Rafał Leśniak, z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4, zwany
  Organizatorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z
  nami skontaktować mailowo pod adresem: sklep@zdrowytydzien.pl. Dane osobowe będą
  przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu oraz przekazania nagrody.2. Konkurs
  nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu.
  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby
  niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 26. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia
  związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 27. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja
  zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie
  o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna
  reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis
  i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem
  poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 29. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 30. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 31. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
  a) za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku Zdrowego Tygodnia
  b) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@zdrowytydzien.pl.
 32. Po zakończeniu Konkursu post konkursowy będzie widoczny na profilu Facebook Zdrowego
  Tygodnia.
  4
 33. Po zakończeniu Konkursu filmy konkursowe zostaję bezzwłocznie kasowane przez Organizatora
  z zachowaniem prawa do przechowywania nagrodzonego filmu.
 34. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry