Polityka prywatności

Chcąc wypełnić obowiązek informacyjny i zapewnić jawność procesów przetwarzania danych osobowych, przedstawiamy obowiązujące w Sklepie Internetowym Zdrowy Tydzień zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej “RODO”).

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Rafał Leśniak, prowadzący sklep internetowy Zdrowy Tydzień w ramach działalności MCE Rafał Leśniak, z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem: sklep@zdrowytydzien.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Adriany Żur, z którą mogą się Państwo kontaktować pod adresem: sklep@zdrowytydzien.pl. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

II. POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i zakresie, m.in.:

  • Rejestracja konta w sklepie internetowym bez dokonywania zakupu – potencjalni klienci

Cel przetwarzania:

Rejestracja konta w sklepie internetowym, poprzez wypełnienie formularza na stronie www

Podstawa prawna przetwarzania:

– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania w celu świadczenia usługi w postaci prowadzenia konta w sklepie internetowym

Okres przechowywania danych:

– Do czasu wniesienia sprzeciwu tj. zgłoszenia żądania usunięcia konta

  • Rejestracja konta w sklepie internetowym wraz z dokonaniem zakupu – klienci

Cel przetwarzania:

– Realizacja umowy z klientem

– Dochodzenie i obrona roszczeń

Podstawa prawna przetwarzania:

– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionych interesów Administratora w postaci dochodzenia i obrony roszczeń

Okres przechowywania danych:

– Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających

  • Składanie zapytań, skarg i reklamacji drogą mailową

Cel przetwarzania

Rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane drogą mailową

Podstawa prawna przetwarzania:

– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny związany z rozpatrywaniem skarg i reklamacji

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją swoich celów biznesowych

Okres przechowywania danych:

– Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji

– Przez 1 rok po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie nie związane z rękojmią czy reklamacją

  • Wysyłka biuletynu informacyjnego (newsletter)/ sms z ofertą

Cel przetwarzania:

– Wysyłka newslettera z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

– Wysyłka SMS z ofertą

Podstawa prawna przetwarzania:

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług własnych

– Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda, w przypadku marketingu za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną Do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach

Okres przechowywania danych:

– Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanymi z nimi roszczeniami (terminy przedawnienia roszczeń liczone od wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu)

III. ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością Zdrowy Tydzień będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

b) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność, rzeczoznawcom, lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

c) bankom – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d) podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e) firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) przenoszenia swoich danych osobowych,

g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – wycofania jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi doorganu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. CZY MUSISZ PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży oraz rozliczenia prowadzonej działalności, a także wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przepisami prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z oferty Sklepu Internetowego Zdrowy Tydzień musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności w ramach przetwarzania w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, powodującej skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływającej na osoby, których dane przetwarzamy.

VIII. PLIKI COOKIES

Podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika. Są również używane do celów reklamowych, aby dostarczyć użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Zdrowy Tydzień.

Przewiń do góry